Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΕ Α.Ε

(06/07/2018 )

 

Ελευσίνα, 13/07/2018

Α.Π : 5558

 

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ»

Αξιότιμοι κύριοι

Σε απάντηση του από  9/7/2018  αιτήματος σας, παροχής διευκρινήσεων που υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος  για τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΕ Α.Ε(αρ. 5682/06-07-2018), σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Ερώτημα 1

Οι λογιστικές υπηρεσίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και σύμφωνα με το ωράριο του Οργανισμού ασχέτως υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από την σύμβαση , θα πρέπει να παραβρίσκεται στην έδρα του Οργανισμού.

Σε απάντηση του από  10/7/2018  αιτήματος σας, παροχής διευκρινήσεων που υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος  για τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΕ Α.Ε(αρ. 5682/06-07-2018), σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Ερώτημα 1

Τα Μηχανογραφικά Προγράμματα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στον Οργανισμό,

για τη μισθοδοσία είναι: STAFF 6,

για τη λογιστική,  στην τρέχουσα χρήση λειτουργούν παράλληλα δύο μηχανογραφικά προγράμματα λογιστικής λόγω μεταβατικού σταδίου και είναι:

Logismos Momentum v.14.1.82 (Λογιστική – Εμπορική διαχείριση)  και

SoftOne (Λογιστική- Εμπορική διαχείριση-Πάγια-Δημόσιο Λογιστικό).

Ερώτημα 2

Οι λογιστικές υπηρεσίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και σύμφωνα με το ωράριο του Οργανισμού ασχέτως υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από την σύμβαση , θα πρέπει να παραβρίσκεται στην έδρα του Οργανισμού.

 

Ερώτημα 3

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων αφορά την τρέχουσα χρήση και τις επόμενες και οι καταλυτικές ημερομηνίες είναι  αυτές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για τις Α.Ε.

 

                                                                                                          Ο Διευθύνων Σύμβουλος

                                                                                                                       του Ο.Λ.Ε. ΑΕ

                                                                                                          Χαράλαμπος  Γαργαρέτας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ  ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                        

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.)

 

Ταχυδρομική διεύθυνση : ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 6

Πόλη :  ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός:   19200

Χώρα:  ΕΛΛΑΔΑ

τηλέφωνο:  2105543755

Φαξ : 2105548351

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  grammatia@olesa.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.life-ole.gr/

 

Α.Δ.Α.: 66ΧΜ469ΗΞΔ-ΑΜΣ

 

Ελευσίνα, 06/07/2017

Α.Π : 5686

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΕ Α.Ε.

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.)  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της οικονομικής λειτουργίας της  ΟΛΕ Α.Ε, με με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αυτής  –Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης -Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών (ανάλυση αντικειμένου διαγωνισμού), του προϋπολογισμού του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. οικονομικών ετών 2018, 2019 και 2020 υπό τον Κ.Α. 61.00 με τίτλο: «Αμοιβες & εξοδα ελευθ.επαγγ.υποκ. σε παρακρ.φορου εισοδηματος», αναλυτικός Κ.Α 61.00.06.000 με τίτλο: «Αμοιβές & έξοδα λογιστών», ποσού : 59.500,00 ευρω, πλέον Φ.Π.Α. 24%   14.280,00 ευρω, συνολικού ποσού  73.780,00 ευρω, και με διάρκεια  24 μήνες με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες

Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (Α ́ 204), όπως και ισχύει.

το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», καθώς και τις διατάξεις της ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «18REQ003348607 »

Την 5475./2-7-2018 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ σχετικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της οικονομικής λειτουργίας του ΟΛΕ

Την υπ' αρίθμ. 3 απόφαση της 299ης Συνεδρίας της 03-07-2018 του Δ.Σ. του Οργανισμού λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε:

η πραγματοποίηση της δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 61.00 (61.00.06.000) του προϋπολογισμού́ εξόδων του Οργανισμού λιμένος Ελευσίνας Α.Ε η οποία ταυτόχρονα αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016) για την κατάρτιση της σχετικής Α.Α.Υ.

η διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της οικονομικής λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.  και οι όροι της διακήρυξης.

Την εκδοθείσα Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) ύψους 12.400,00 Ευρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 5611/05-07-2018, καταχωρήθηκε με α/α ΑΠΟΦ-0287  στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2018 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΩΗΓΙ469ΗΞΔ-ΗΨ3», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α: ΨΒΞBΗ-ΔΤΗ)

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στις 20/07/2018  ημέρα Παρασκευή  και ωρα 11: 00 πμ  στα γραφεία της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. (Κανελλοπούλου 6, Ελευσίνα, ισόγειο, αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.), ενώπιον Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας έχει οριστεί με την υπ' αρίθμ. 8 (Πρακτικό No 289/18-12-2017) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Ε. Α.Ε Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, απ’ όπου θα λάβουν τον σχετικό αριθμό επί αποδείξει,   μέχρι και την προηγουμένη ημέρα , δηλαδή μέχρι και την 19/07/2018,ημέρα Πέμπτη και ώρα 14: 00μμ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει δημοσιευθεί νόμιμα και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα  του Ο.Λ.Ε. ΑΕ : http://www.life-ole.gr/ .

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ ΑΕ

 

 

 

Χαράλαμπος Γαργαρέτας

 

 

 

 

Περισσότερα

Αρχείο

08/02/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
24/11/2017
Δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση – Αναμόρφωση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Ελευσίνας 2014-2018»
03/07/2017
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΕ Α.Ε.
12/02/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 01/2016 για την εκτέλεση του Έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»
19/06/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αρθμ. 1/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
19/06/2015
ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
05/02/2015
Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της Φορολογικής και Εξειδικευμένης Λογιστικής Υποστήριξης του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας, έτους 2015 (1/1/15 – 31/12/15)
29/12/2014
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015
29/12/2014
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

1   2       Next