ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Α.Δ.Α.: 6ΒΓΣ469ΗΞΔ-6ΛΟ

Α.Δ.Α.Μ: 18PROC002639900

 

Ελευσίνα, 07/02/2018

Α.Π : 1204

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της παροχής ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. (CPV: 75120000-3 και 79210000-9) συνολικής δαπάνης 237.708,00€ με Φ.Π.Α. 24%).

 

Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 02/03/2018 και ώρα 15:00.

 

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 3.834,00 ευρώ

 

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Λ.Ε. Α.Ε., καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2105543755, αρμόδια υπάλληλος Οικονομοπούλου Ανθή).

 

 

                                                                                               Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

                                                                                                                       του Ο.Λ.Ε. ΑΕ

 

                       

                                                                                                           Σταύρος Γερ. Δρακονταειδής

 
Διαθέσιμο αρχείο