Δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση – Αναμόρφωση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Ελευσίνας 2014-2018»

 

ΑΔΑ: 6Υ2Ρ469ΗΞΔ-ΡΙΣ

Ελευσίνα, 24/11/2017

Α.Π : 8090

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.)  προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση – Αναμόρφωση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Ελευσίνας 2014-2018» με προεκτιμώμενη αμοιβή: 59.548,50 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), η οποία περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

  • 32.481,00 € για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες)
  • 27.067,50 €  για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες)

Η μελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. οικονομικού έτους 2017 & 2018 υπό τον Κ.Α. 16.19.00.004  με τίτλο: «Επικαιρ. - Αναθεώρηση MASTER PLAN» και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 24-11-2017  στην ιστοσελίδα http://www.life-ole.gr.

Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς παραλαμβάνεται είτε ηλεκτρονικά (αποστολή e-mail), είτε από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105543755, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Οικονομοπούλου Ανθή (e-mail : grammatia@olesa.gr )

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών στα γραφεία του ΟΛΕ Α.Ε.  που στεγάζονται επί της οδού Κανελλοπούλου 6 Ελευσίνα 19200).

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

  • στην κατηγορία μελέτης 1, πτυχία τάξεων Α και άνω
  • στην κατηγορία μελέτης 2, πτυχία τάξεων Α και άνω

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 120 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1.200,00 ευρώ,  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν4412/2016.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τέσσερις (4) μήνες.

 Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με κριτήρια ανάθεσης κατά τις διατάξεις του Ν 4412/16 και περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με  ΑΔΑΜ «17PROC002301597»

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

του Ο.Λ.Ε. ΑΕ

 

 

Σταύρος Γερ. Δρακονταειδής

 

 

 

Διαθέσιμο αρχείο