ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΕ Α.Ε.

Α.Δ.Α.:

Ελευσίνα, 03/07/2017 Α.Π : 4260

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΕ Α.Ε.» (CPV: 79211000-6 συνολικής δαπάνης 18.600,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%). Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., οδός Κανελλοπούλου αρ.6, στις 17 μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11.00 π.μ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ο.Λ.Ε. Α.Ε., καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2105543755., αρμόδιοι υπάλληλοι Οικονομοπούλου Ανθή).

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ

 

Σταύρος Γερ. Δρακονταειδής                               

Διαθέσιμο αρχείο