ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

 

 

Ενημερώνουμε όλους τους συμμετέχοντες στον πιο πάνω διαγωνισμό ότι η Επιτροπη Διαγωνισμού έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και προσφορών που υποβλήθηκαν έχοντας συντάξει σχετικό πρακτικό και καταρτίσει πίνακα των διαγωνιζομένων.

 

Με την παρούσα γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι μπορείτε να λάβετε γνώση του πρακτικού που έχει συντάξει η επιτροπή του Διαωνισμού και να υποβάλλετε τυχόν ενστάσεις κατ’ αυτού εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ