ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 01/2016 για την εκτέλεση του Έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 01/2016
για την εκτέλεση του Έργου
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»
ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις:
- Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 1.
- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Π.Δ. 60 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παρ. δ) και τον Πίνακα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ Α.
- Του Ν2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις».
- Του Ν2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999) «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε Ανώνυμες εταιρείες».
- Του Καταστατικού του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ-ΕΠΕ//30-8-2013.
- Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες ακινήτων – Ρυθμίσεις θεμάτων Ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 208.
- Του Ν4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
- Του Ν4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις».
- Του Κ.Ε.Ο.Λ. του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ&ΕΠΕ 14361/21-12-2007.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 73.797,88 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 50.846,28 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.152,28 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 13.799,60 €
Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Ο.Λ.Ε. του έτους 2016 αριθ. πίστωσης Κ.Α. 62.07.14.000.
Τόπος εκτέλεσης του έργου:
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου:
Συντήρηση και επισκευής θωράκισης λιθορριπής και ανωδομής σε θέσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά λόγω κακοκαιρίας. Ύφαλη σκυροδέτηση με σακκόλιθους και έγχυτο σκυρόδεμα, εξυγίανση πυθμένα, τοποθέτηση γεωυφάσματος και εμπλουτισμός λιθορριπής με φυσικούς λίθους υγιούς πετρώματος.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 60 ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Λόγω του κατεπείγοντος και της πρόσκληση σε διαπραγμάτευση δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Πληροφορίες για το Διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Γραμματεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. (τηλ. 210 5543755 φαξ: 210 5548351) e-mail: grammatia@olesa.gr, site: www.life-ole.gr).
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

Σπυρίδων Δημητρίου Μιχαήλ                                                 

Διαθέσιμο αρχείο