ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αρθμ. 1/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’  αρθμ. 1/2015  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ

 

Σύμφωνα με :

 1. Το Νόμο 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄145/27-6-2001) –Μέρος Τρίτο, άρθρο εικοστό πρώτο και επόμενα, «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
 2. Το Ν. 2881/01 (ΦΕΚ Α΄16/6-2-2001) «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις»
 3. Το Ν. 3153/03 άρθρο 30 (ΦΕΚ 153Α) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση… και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»
 4. Την Υ.Α. 212/2001 (2123/34/01) του ΥΕΝ (ΦΕΚ Β΄1439/22-10-2001) «Διαδικασία και όροι… και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, του Ν.2881/2001»
 5. Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»
 6. Το Ν. 3409/2005, άρθρο 20 (ΦΕΚ 273Α / 4 – 11 – 05) «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις»
 7. ΤΙς  υπ’ αρθμ. 2/252/28-05-2015 και 6/253/18-06-2015.αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Λ.Ε. Α.Ε, με τις οποίες εγκρίθηκε η διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού και η παρούσα Διακήρυξη, αντίστοιχα.
 8. Τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την 27η Ιουλίου .2 015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.

Επαναληπτικό Ανοικτό, πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την απομάκρυνση και διάθεση των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων -πλωτών ναυπηγημάτων που βρίσκονται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του άρθρου 13 της παρούσης.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των πλοίων ή μέρος αυτού και για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσης.

Ως τιμή εκκίνησης για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ισχύουν τα ποσά που είχαν καθοριστεί στην προηγούμενη Διακήρυξη ήτοι 1/ 2014 ως ακολούθως :  

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τιμή εκκίνησης σε €

1.

Δ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

500

2.

ΑΛΚΗΣΤΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

500

3.

Ε/Γ CITY OF HYDRA

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

500

4.

Δ/Ξ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

1.000

5.

Ε/Γ CITY OF MYKONOS

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

500

6.

Ε/-Ο/ΓMEDITERRANEANSKY

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

25.000

7.

Θ/Γ THELE   

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

500

8.

ZOE OF LONDON     

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

500

9.

Φ/Γ ΔΡΕΠΑΝΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

25.000

10.

Ε/Γ – ΤΡ ΔΙΟΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

6.000

11.

Φ/Γ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

10,00

12

Ε/Γ-ΤΡ ΚΑΜΕΛΙΑ Γ΄

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

5.000

13.

Δ/Ξ ΑΛΦΑ 1

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

5.000

14.

Ε/Γ-ΤΡ ΣΗ ΦΛΑΟΥΕΡ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

10,00

15.

Ε/Γ-ΔΡ ΒΙΟΛΕΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

5.000

16.

DORIAN SKY

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

10,00

17.

E/Γ-Τ/Ρ-Ο/Γ ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

10,00

18.

Φ/Γ SOLMEGHNIY     

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

3.000

         

 

Η γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01).

Η δαπάνη για την δημοσίευση της διακήρυξης, βαρύνει τον Ο.Λ.Ε. ΑΕ που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10.00 - 12.00 στην Γραμματεία του ΟΛΕ ΑΕ, (Κτίριο Ο.Λ.Ε. Α.Ε.- Κανελλοπούλου 6 Ελευσίνα).

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά στον διαγωνισμό και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί  35 ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση ναυαγίων, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό και μέσα, για την εκτέλεση των εργασιών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 13 της παρούσας, εφόσον δικαιούνται και δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ  και ασκούν στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ, επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της διακήρυξης.

Η συμμετοχή των ανωτέρω στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα.

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι διαγωνιζόμενοι καταθέτουν ή αποστέλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα σε δύο αντίτυπα στον ΟΛΕ ΑΕ, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέλθει στον ΟΛΕ ΑΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Η προσφορά συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1.1. Φυσικά πρόσωπα

α. Έλληνες πολίτες

1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάστηκαν με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στην διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησής τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

1.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

β. Οι Αλλοδαποί

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου έκδοσης τελευταίου τριμήνου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

2.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 1.1.2 . Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, που αναφέρονται στην παρ. 1.1.2. πρέπει να αντικατασταθούν αυτά με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση πρέπει να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωσή τους.

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης που να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1.1.3.

 

1.2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

1.2.1. Τα δικαιολογητικά της παρ. α και β του άρθρου 1.1 αντίστοιχα. Ειδικότερα σχετικά με το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς αυτό εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του νομικού προσώπου διευκρινίζεται ότι οφείλουν να το προσκομίσουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού και, επιπλέον, ανάλογα με τη νομική μορφή του, οι :

α) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ,

β) Διαχειριστές ΕΠΕ,

γ) Μέλη ΔΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ.

 

1.2.2. Επιπλέον, οι Συνεταιρισμοί οφείλουν να προσκομίσουν και βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

 

1.3. Κοινοπραξίες, Συμπράξεις, Ενώσεις

Για κάθε μέλος της Ένωσης / Σύμπραξης / Κοινοπραξίας πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1 και 1.2 ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και επιπλέον αυτών:

α) συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για την συμμετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό και την εκπροσώπηση αυτής και των μελών της έναντι του ΟΛΕ ΑΕ.

β) πράξη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης κλπ από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για την συμμετοχή του μέλους στην Ένωση κλπ, και στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην Ένωση κλπ η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.

 

1.4. Κοινοπραξίες (ή συμπράξεις ή ενώσεις) προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Διευκρινίσεις:

1.4.1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις, δικαιούνται να υποβάλλουν προσφορά. Η μετατροπή τους σε ορισμένη νομική μορφή είναι δυνατόν να απαιτηθεί, εάν τους ανατεθεί η σύμβαση και στο βαθμό που η μετατροπή τους είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

1.4.2. Οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν λάβει άδεια να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία, δεν μπορούν να απορριφθούν απλώς και μόνο επειδή έπρεπε να είναι, νομικά πρόσωπα κατά την Ελληνική Νομοθεσία

1.4.3. Η προσφορά της κοινοπραξίας θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες στην κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

1.4.4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

1.4.5. Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω αδυναμία ή ανωτέρα βία προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη.

Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του ΟΛΕ ΑΕ οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου διενέργειας του διαγωνισμού.

 

1.5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1.5.1. Όλοι ανεξαιρέτως οι ως άνω διαγωνιζόμενοι των παρ. 1.1. έως 1.4. θα υποβάλλουν επίσης νόμιμη βεβαίωση εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.

1.5.2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσουν και δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου.

1.5.3. Οι αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των ημεδαπών εγκατεστημένων στην αλλοδαπή ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ή επιπλέον των ανωτέρω και ανάλογα με την περίπτωση απαιτείται να καταθέσουν δικαιολογητικά από τα οποία να είναι εμφανές, ότι είναι αντιπρόσωποί τους κατά το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού.

1.5.4. Πιστοποιητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύονται με ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική από κρατική αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από την νομοθεσία άτομα.

1.5.5. Η μη προσκόμιση με την προσφορά όλων των παραπάνω δικαιολογητικών συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από τον διαγωνισμό εκτός αν η συμμετέχουσα εταιρεία προσκομίσει δικαιολογητικά, πλην της εγγυητικής επιστολής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Διευκρινήσεις παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από την Ο.Λ.Ε Α.Ε., ενώ διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.5.6. Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του, μέρος της ή ολόκληρη, μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ή όχι η προσφορά του. Σε περίπτωση που την αποσύρει υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 12 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01).

 

1.6.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Για κάθε πλοίο θα κατατίθεται χωριστά εγγυητική επιστολή.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής θα είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Το ποσό της εγγύησης για την συμμετοχή θα είναι ίσο με το 5% επί του ποσού της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι για τιμή προσφοράς «Τ.Π.» το ποσό της εγγυητικής θα είναι: 0,0595Χ Τ.Π.

Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ 212/ 2001 (2123/34/01).

Έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Δημοσίου γίνονται δεκτά ως εγγύηση συμμετοχής.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

Οι Εγγυητικές Επιστολές θα είναι χωριστές για κάθε πλοίο.

Οι Εγγυητικές Επιστολές όλων των Διαγωνιζομένων πλην του αναδόχου θα τους επιστραφούν, μετά την κατακύρωση μετά από αίτησή τους, εκτός εκείνης ή εκείνων που έχουν εν τω μεταξύ καταπέσει.

Η εγγυητική επιστολή του διαγωνιζόμενου στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού  ίσου με το 10% του συνολικού ποσού της προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους 7 της παρούσας.

Εάν ο Διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει την Σύμβαση καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο και θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και θα υπογραφεί η Σύμβαση.

 

1.6.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8, ότι του έχει ή δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να αναφέρονται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2.1. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, είτε να την καταθέσουν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του ΟΛΕ ΑΕ (Κανελλοπούλου 6 ΤΚ 19200, Ελευσίνα), την ημερομηνία και μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, είτε να την καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του ΟΛΕ ΑΕ (Κανελλοπούλου 6 ΤΚ 19200, Ελευσίνα) μέχρι τις 13:30 της προηγουμένης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν αποδεικτικό με τον αριθμ. Πρωτοκόλλου, στο οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης.

2.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του ΟΛΕ ΑΕ (Κανελλοπούλου 6, ΤΚ 19200, Ελευσίνα) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1. της παρούσας.

2.3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

2.4. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα παραλάβει από το Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του ΟΛΕ ΑΕ την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, όλες τις προσφορές.

Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Όσες  προσφορές κατατέθηκαν εκπρόθεσμα επιστρέφονται.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ -ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

 

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:

-Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

 

-Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

 

-Ο αριθμός της διακήρυξης.

-Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

-Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και τα τρία (3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ τους (δηλαδή συνολικά 3+3 φάκελοι), ως εξής:

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, του άρθρου 1 της παρούσης, τοποθετούνται, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελλο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο φάκελλο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο φάκελλο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

Οι φάκελοι δικαιολογητικών τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις

ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.3. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των φυλλαδίων των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα.

3.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

3.5. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση της παρούσας την οποία και αποδέχονται. Σε περίπτωση μη αναγραφής του όρου αυτού, ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας.

Σε περίπτωση που στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνονται περισσότερα του ενός πλοία, πρέπει να διευκρινίζεται ποιο ποσό προσφοράς αντιστοιχεί σε κάθε πλοίο.

Προσφορά που δεν πληροί τους όρους της παρούσας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

 

3.6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

Προσφορά που ορίζει ΧΡΟΝΟ ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με ενενήντα (90) ημέρες.

 

3.7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι συμμετέχοντες που έγιναν δεκτοί στο Διαγωνισμό, δύνανται άμεσα, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων των οικονομικών προσφορών, να αντιπροσφέρουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01). Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να αντιπροσφέρει τρεις φορές. Οι αντιπροσφορές είναι έγγραφες, δίδονται ταυτόχρονα από όλους τους αντιπροσφέροντες, καταχωρούνται στα πρακτικά του άρθρου 7 της ΥΑ 212/2001 και υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και τους συμμετέχοντες.

 

3.8. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Για την προσφερόμενη τιμή εφαρμογή έχει το άρθρο 8 της ΥΑ 2123/34/2001.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής επιχείρησης σ' αυτόν έως και την κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλεται στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο, εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΥΑ 2123/34/01.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση (ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού).

Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες.

5.2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 5 & 7 της ΥΑ 2123/34/2001.

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

6.1. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσης, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση ναυαγίων, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό και μέσα, για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών.

Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε απαραίτητο στοιχείο και δικαιολογητικό που κατά την κρίση τους αποδεικνύει τις απαιτήσεις του παρόντος, ώστε η επιτροπή του διαγωνισμού να μπορεί να προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς τους.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα κατωτέρω κριτήρια:

• Συμφωνία τεχνικών στοιχείων προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 -β της παρούσας.

• Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών με την έννοια ότι επί ίσου πλειοδοτικού τιμήματος, θα προτιμηθεί αυτός που δίνει μικρότερο χρόνο εκτέλεσης.

6.2. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού.

 

6.3. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει ό,τι προβλέπει το άρθρο 9 της ΥΑ 2123/34/2001. Την τελική απόφαση λαμβάνει το ΔΣ του ΟΛΕ ΑΕ.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΑΝΑΘΕΣΗ -ΣΥΜΒΑΣΗ

7.1. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε διαγωνιζομένου.

7.2. Στον διαγωνιζόμενο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ 2123/34/2001.

7.3. Ο πλειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος :

• αφενός μεν, προ και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει ποσοστό 10% του συνολικού ποσού προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιτολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται μετά την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου,

• αφ’ ετέρου δε να καταβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση το σχετικό τίμημα της προσφοράς του.

Από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας (ΚΛΕ)  και μέσα στην οριζόμενη στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης προθεσμία πρέπει να προβεί στην ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου, είτε με ίδια μέσα και προσωπικό, είτε συμβαλλόμενος με τρίτο, ο οποίος κατ' εντολή και για λογαριασμό του πλειοδότη θα προβεί στην απομάκρυνση των πλοίων.

7.4. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ/ΟΛΕ ΑΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

7.5. Εντός πέντε ημερών μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα.

Όλες οι επικοινωνίες προφορικές ή γραπτές, μεταξύ του ΟΛΕ ΑΕ και του αναδόχου επιχείρησης, μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.

7.6. Η σύμβαση αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία και έγγραφα του διαγωνισμού.

7.7. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

7.8. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :

7.8.1. Ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση.

7.8.2. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι εργασίες.

7.8.3. Επεστράφη η εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού προηγούμενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για τις εγγυήσεις που απαιτούνται ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1.6.1 και 7.3 της παρούσας (σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ 2123/34/2001).

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

9.1. Για την διαδικασία κηρύξεως αναδόχου εκπτώτου και για τις επιβαλλόμενες κυρώσεις εφαρμογή έχει το άρθρο 12 της ΥΑ 2123/34/2001.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ -ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

10.1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας εφαρμογή έχει το άρθρο 13 της ΥΑ 2123/34/2001.

10.2. Η επίλυση των διαφορών ως προς τη διακήρυξη και τη σύμβαση, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

10.3. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι η προσφυγή στο αρμόδιο Δικαστήριο δεν αναστέλλει με κανένα τρόπο την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεχίζουν με καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους βάσει της Σύμβασης καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

11.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας από το ΚΛΕ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε βάρος του αναδόχου ύψους 5.000 ευρώ για κάθε πλοίο.

11.2. Για τις κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης των υπηρεσιών καθώς και για την πιθανή παράταση του συμβατικού χρόνου, εφαρμογή έχει το άρθρο 12 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 της ΥΑ 2123/34/2001.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

12.1. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΟΛΕ ΑΕ για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστιθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και εξ αφορμής αυτών.

12.2. Ο Οργανισμός δικαιούται να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο και θα ορίσει προς τούτο τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του ΟΛΕ ΑΕ.

 

12.3. Ο ανάδοχος, εγγυάται με υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει τις κείμενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και αυτές για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού, καθώς επίσης και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας του Θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του Οργανισμού για πλημμελή εκτέλεση ή τυχόν μη εκτέλεση-ολοκλήρωση του έργου εντός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω προθεσμίας.

12.4. Ο Οργανισμός δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π.

 

12.5. Στις περιπτώσεις των άνω 12.1. και 12.3 και ανεξάρτητα της τυχόν αστικής ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου, καταπίπτει υπέρ του ΟΛΕ ΑΕ με απόφαση του Δ.Σ. ΟΛΕ ΑΕ ως ποινική ρήτρα, το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιλογή φυσικού ή νομικού προσώπου, που διαθέτει την αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση ναυαγίων, για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, για την απομάκρυνση και διάθεση των επικίνδυνων & επιβλαβών πλοίων -πλωτών ναυπηγημάτων που βρίσκονται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΕ  Α.Ε.

Τα πλοία – πλωτά ναυπηγήματα, είναι τα κατωτέρω :

ONOMAΣΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

Ν.Π

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Δ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ )   

 

10197

 

ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Ε/Γ –Ο/Γ ΑΛΚΗΣΤΙΣ                              

 

3045

 

ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Ε/Γ CITY OF HYDRA                            

 

5835

 

ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Δ/Ξ AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         

 

9122

 

ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Ε/Γ CITY OF MYKONOS                       ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

6405

 

ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Ε/ΓΟ/Γ MEDITERRANEAN SKY       

 

4246

 

ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Θ/Γ THELE   

 

ΣΗΜΑΙΑΣ ΠΑΝΑΜΑ

 

ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

ZOE OF LONDON     

 

ΣΗΜΑΙΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

 

ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

Φ/Γ ΔΡΕΠΑΝΟ

10028

ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

Ε/Γ-Τ/Ρ ΔΙΟΝ       

9668

ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

Φ/Γ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 

              4844

      ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Ε/Γ – Τ/Ρ  ΚΑΜΕΛΙΑ  Γ΄        

 

ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΝΔΟΥΡΑΣ

 

ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Δ/Ξ ΑΛΦΑ 1                

 

10293

 

ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Ε/Γ –Τ/Ρ ΣΗ ΦΛΑΟΥΕΡ 

 

3514

 

ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Ε/Γ –Δ/Ρ ΒΙΟΛΕΤΑ 

 

ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΝΔΟΥΡΑΣ

 

ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

DORIAN SKY      

 

 

4501

 

ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Ε/Γ –Τ/Ρ –Θ/Γ ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ 

 

4503

ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Φ/Γ SOLMEGHNIY     

 

ΠΡΩΗΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

 

ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ

 

Το όλο έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

• Έλεγχος για να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πλοία, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ρυμούλκησή τους,

• Απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες για την ασφαλή ρυμούλκηση και απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς,

• Τελική διάθεση

Επίσης στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και τα κατωτέρω:

• Ρυμούλκηση των πλοίων, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν ευρίσκονται,

• Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό τυχόν ρυπάνσεων από τις εργασίες ρυμούλκησης και μεταφοράς,

• Καθαρισμός όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών, από απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που διασκορπιστούν, οπουδήποτε ευρίσκονται αυτά, σε βυθό, επιφάνεια θαλάσσης, παραλία, συλλογή των απορριμμάτων, μεταφορά τους και τελική διάθεση σε νόμιμα λειτουργούσες χωματερές.

 

Μελέτη : Οι συμμετέχοντες, με την προσφορά τους θα υποβάλλουν πλήρη μελέτη, στην οποία θα αναπτύσσεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών και η οποία θα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης της προσφοράς, αναφέροντας τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και το προσωπικό.

Επίσης οι συμμετέχοντες, με την προσφορά τους, θα δηλώνουν τον τρόπο και τον τόπο τελικής διάθεσης των επικίνδυνων & επιβλαβών πλοίων -πλωτών ναυπηγημάτων.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Β.1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον τα κατωτέρω προσόντα:

1. Να προβλέπεται από το καταστατικό τους η εκτέλεση τέτοιων εργασιών και να κατέχουν τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες.

2. Να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, όπως αυτές προαναφέρθηκαν στο αντικείμενο του παρόντος άρθρου.

3. Να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, την απαραίτητη τεχνική υποδομή και το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό.

4. Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα.

 

Β.2. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο κατ΄ ελάχιστο ειδικευμένο εξοπλισμό, είτε ιδιόκτητο (να δοθούν αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία), είτε εξασφαλισμένο με συμφωνητικά (επίσημα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων θα δοθούν με την προσφορά) και ο οποίος θα ανταποκρίνεται στη μελέτη που θα καταθέσουν για την απομάκρυνση ή ανέλκυση των πλωτών ναυπηγημάτων – πλοίων.

 

Β.3. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν -είτε με συμφωνία με άλλη εταιρία είτε δικό τους-ειδικευμένο προσωπικό, που θα δηλώσουν (με υπεύθυνη δήλωση) με την προσφορά τους και θα είναι σύμφωνο με το απαιτούμενο που θα προδιαγράφεται στη μελέτη για την εκτέλεση των εργασιών ανέλκυσης ή απομάκρυνσης.

 

Β.4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Για την εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών κάθε εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω άδειες, αντίγραφα των οποίων θα κατατεθούν με την προσφορά:

 1. Άδεια καταδυτικού συνεργείου,
 2. Άδεις μηχανικών, Ναυπηγού, Τεχνικού Ασφαλείας, Χημικού Ναυτιλίας,
 3. Πιστοποιητικά, Ναυτιλιακά έγγραφα σκαφών, πλωτών μέσων και ναυπηγημάτων.

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όπως, άδειες ανέλκυσης, καταδυτικών τεχνικών εργασιών, άδειες ρυμούλκησης, gas freeing, μυοκτονίας, πιστοποιητικά μη οφειλής στο ΝΑΤ, Δ.Ο.Υ πλοίων, Ν.Ε, Τ/Κ, που αφορούν τα προς ανέλκυση και διάθεση σκάφη κ.λ.π., πριν την έναρξη εργασιών κοπής, κ.λ.π., από λιμενικές ή άλλες αρχές, εφόσον απαιτούνται, θα εκδοθούν με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, από οποιαδήποτε αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατμοσφαιρική ρύπανση και υποχρεούται να ασφαλίσει το υπό εκτέλεση έργο ώστε να καλύπτει όλους τους κινδύνους και τυχόν ρύπανση, για ποσό τουλάχιστον ίσο με αυτό του αρθρ. 7 ν.2881/2001 αναλογικά εφαρμοζομένου σε κάθε δε περίπτωση τουλάχιστον στο διπλάσιο του προσφερομένου τιμήματος. Αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου θα προσκομισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 άρθρο 8, με την οποία θα δεσμεύεται ότι διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τις οικείες διατάξεις μέσα για την προστασία των εργαζομένων.

 

Δ. ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Το αρχικό τίμημα θα καθορίζεται από την κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία και θα υποβληθεί με την προσφορά της.

Η οικονομική προσφορά θα καθορίζει το τίμημα σε Ευρώ (αριθμητικώς και ολογράφως), τον αναλογούντα ΦΠΑ σε ποσοστό και σε νομισματικό μέγεθος και το συνολικό τίμημα.

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα ακολουθήσει η διαδικασία των αντιπροσφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.7 της παρούσης.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

14.1. Για την παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών και τον έλεγχο εκτέλεσης της σύμβασης, θα ορισθεί σχετική τριμελής επιτροπή υπαλλήλων του ΟΛΕ ΑΕ.

14.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει αμελλητί σε εύλογη προθεσμία που θα του ορισθεί και με έξοδά του κάθε τι που θα διαπιστωθεί από την επιτροπή μη σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης και τις διατάξεις του Νόμου.

 

14.3. Η επιτροπή παραλαβής μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων θα συντάσσει τα επί μέρους καθώς και το τελικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για τυχόν απόρριψη εργασιών ή επανεκτέλεσή τους ή τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις, εφαρμογή έχει η ΥΑ 2123/34/2001.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Η καταβολή του τιμήματος από τον ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ και εντός δέκα (10) ημερών από την αναγγελία κατακύρωσης, στο Ταμεία του ΟΛΕ ΑΕ.

 

Μετά την λήξη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή των εργασιών θα επιστραφεί στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

 

,                                                                             Ελευσίνα 11-06-2015

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων. Σύμβουλος

του  ΟΛΕ Α.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΠΕΠΠΑΣ

 

Συνημμένα: Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας...................…….......

Κατάστημα.......…………….......................

Ημερομηνία έκδοσης ...……............................

Προς ΟΛΕ ΑΕ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …………………………..ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 8

19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ....….......... €..........…..…….................

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των €..........……....υπέρ της Εταιρείας..............……..................... Δ/νση.. .....………........................................δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της... .... ...... ... για το έργο……………………………….., σύμφωνα με την υπ'. αριθ. ........................διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..........................……………..............................

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

 

 

Διαθέσιμο αρχείο