ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ

 

                           ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ 253ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 18/06/2015

 

 

Στην Ελευσίνα την 18η Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη. και ώρα 16:00 π.μ., συνήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΟΛΕ) Α.Ε., οδός Κανελλοπούλου 6, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΕ Α.Ε., κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. στην 253η  τακτική συνεδρίαση, με  θέματα  Η.Δ.

 

…………………………………………………………

 

6..Έγκριση Διακήρυξης του Επαναληπτικού, Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανέλκυση των ναυαγίων από τον κόλπο της Ελευσίνας και ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αυτού. .

 

 ……………………………………………………………….

 

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ ΑΕ Αθανάσιος Πέππας και τα μέλη του Δ.Σ Νερούτσος Δημήτριος,  Νικόλαος Φιριππής Γεώργιος Μπερδελής, Κωνσταντίνος Χρήστου και Χρήστος Κατσογιάννης

 

Απών ήταν ο εκ των μελών Αθανάσιος Λιάγκος, ο οποίος αν και προσκλήθηκε νόμιμα, δεν προσήλθε

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η  Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Αναστασία Τόσκα.

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δ.Σ., εισέρχονται στη συζήτηση του θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

…………………………………………………………………

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο  Η.Δ.

Έγκριση Διακήρυξης του Επαναληπτικού, Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανέλκυση των ναυαγίων από τον κόλπο της Ελευσίνας και ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αυτού.

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πέππας αναφέρει  στα μέλη τα εξής :

 

 

 

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Τις διατάξεις του ν. 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄16/6-02-2001),
 2. Το υπ’ αριθμ. 1/2015/18-03-2015 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του άρθρου 9 παρ. 7 του ν. 2881/2001.
 3. Την ανάγκη άμεσης εκποίησης και ανέλκυσης, μέσω διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, των ναυαγίων πλοίων, τα οποία βρίσκονται στον Κόλπο του Λιμένα Ελευσίνας
 4. Την υπ’ αριθμ. 2/252/28-05-2015 απόφαση του Δ.Σ./ΟΛΕ ΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε καθ’ ολοκληρία το υπ’ αριθμ. 1/2015 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ναυαγίων, καθώς επίσης και η διενέργεια δεύτερου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση των ναυαγίων

 

Εισηγούμαι :

 

Σκεπτικό της εισήγησης

 

Με την υπ’ αριθμ. 2/252/28-05-2015 απόφασή του το Δ.Σ./ΟΛΕ ΑΕ, ενέκρινε αφενός μεν καθ’ ολοκληρία το υπ’ αριθμ. 1/2015 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυαγίων, βάσει του οποίου κηρύχθηκε άγονος ο ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός, που είχε προκηρύξει ο ΟΛΕ ΑΕ, λόγω μη συμμετοχής των ενδιαφερομένων, πλην του ναυαγίου ΚΡΗΤΗ, για το οποίο υπήρξε προσφορά και για το συγκεκριμένο, η επιτροπή αποφάνθηκε την διενέργεια ξεχωριστού διαγωνισμού, αφετέρου δε την διενέργεια δεύτερου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση των εξής ναυαγίων πλοίων : Δ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ ,  2. ΑΛΚΗΣΤΙΣ, 3. Ε/Γ CITY OF HYDRA, 4. E/Γ  CITY OF MYKONOS, 5. Δ/Ξ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 6.  E/Γ -O/Γ  MEDITERRANEAN SKY, 7. Θ/Γ THELE, 8. ZOE OF LONDON, 9. Φ/Γ ΔΡΕΠΑΝΟ, 10. Ε/Γ –Τ/Ρ ΔΙΟΝ, 11. Φ/Γ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, 12. Ε/Γ –Τ/Ρ ΚΑΜΕΛΙΑ Γ., 13. Δ/Ξ ΑΛΦΑ 1, 14. Ε/Γ – Τ/Ρ ΣΗ ΦΛΑΟΥΕΡ, 15. Ε/Γ-Ε/Ρ ΒΙΟΛΕΤΑ, 16. Ε/Γ-Τ/Ρ ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ.  17. DORIAN SKY,   και 18. Φ/Γ  SOLMEGHNIY:, με τις τιμές εκκίνησης προσφορών, οι οποίες αναφέρονται στο ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2881/01 (και για την αιτιολογία που επίσης μνημονεύεται σ’ αυτό) και οι οποίες διαμορφώθηκαν, κατά τον πρώτο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό,

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω θα πρέπει να εγκρίνουμε την διακήρυξη του δεύτερου επαναλητπικού διαγωνισμού, καθώς επίσης να καθορίσουμε την ημέρα διεξαγωγής αυτού.

 

Για αυτούς του λόγους προτείνω όπως  :

 

 1. Εγκρίνουμε την συνημμένη στην παρούσα Διακήρυξη του επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανέλκυση των ναυαγίων.

 

 1. Ορίσουμε ως ημέρα διεξαγωγής του δεύτερου επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού Διαγωνισμού, την 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Τόπος διεξαγωγής αυτού τα γραφεία Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας , επί της οδού Κανελλοπούλου 6 Ελευσίνα.

 

 1. Δημοσιεύσουμε την Διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/32/01) ΦΕΚ Β΄ 1439/22-10-2001

 

 1. Εξουσιοδοτηθώ για την υπογραφή της Διακήρυξης του επαναληπτικού Διαγωνισμού

 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ως άνω εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, και μετά από διαλογική συζήτηση,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει την συνημμένη στην παρούσα Διακήρυξη του επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανέλκυση των ναυαγίων.

 

 1. Ορίζει ως ημέρα διεξαγωγής του δεύτερου επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού Διαγωνισμού, την 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Τόπος διεξαγωγής αυτού τα γραφεία Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας , επί της οδού Κανελλοπούλου 6 Ελευσίνα.

 

 1. Δημοσιεύει την Διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/32/01) ΦΕΚ Β΄ 1439/22-10-2001

 

 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της Διακήρυξης του επαναληπτικού Διαγωνισμού

 

 

 

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν

 

 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

του ΟΛΕ Α.Ε

 

 

 

             Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας

 

Διαθέσιμο αρχείο