ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ                               Ελευσίνα 9-03-2015

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απόδοση πλήρους εικόνας της πραγματικής κατάστασης

του ναυπηγείου της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ

 

Ο ΟΛΕ ΑΕ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), με σκοπό τη διαχείριση της Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης. Σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του Καταστατικού του, έχει αυτοτέλεια και αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης της Χ.Ζ όπως αυτή έχει χαρακτηρισθεί με νόμο και έχει παραχωρηθεί στον ΟΛΕ ΑΕ.

 

Έτσι στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του και για την επίτευξη των σκοπών του, παραχωρεί χώρους της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναπτύξουν λιμενικές δραστηριότητες ως και συναφείς χρήσεις γης, την εξυπηρέτηση των πλοίων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται μ’ αυτά.

 

Εντός αυτών των πλαισίων και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Οργανισμού και κατ’ επέκταση του Ελληνικού Δημοσίου, ο ΟΛΕ ΑΕ παραχώρησε τη χρήση τμήματος της Χ.Ζ του Λιμένα Ελευσίνας στην περιοχή «ΒΛΥΧΑ», εκτός του οικιστικού ιστού της πόλης της Ελευσίνας στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ, κάνοντας δεκτή την σχετική της αίτηση, που κατέθεσε στον Οργανισμό, καταβάλλοντας ταυτόχρονα σημαντικό τίμημα προηγούμενων οφειλών της προς τον Οργανισμό.

 

Η αδειοδότηση της λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας και δεν αποτελεί για εμάς προϋπόθεση, για την παραχώρηση της χρήσης.  Αντίθετα με σειρά εγγράφων που μας έχει αποστείλει η Περιφέρεια Αττικής, η παραχώρηση της χρήσης, αποτελεί για εσάς προϋπόθεση, για την χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το αποσταλμένο στην Περιφέρεια, με αριθμ. Πρωτ. 02.3518/2877/17-09-2013 έγγραφό μας, περί ισχύος ή μη, της από 1-10-2001 άδειας λειτουργίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ και η εν συνεχεία απάντηση από αυτήν με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3556/9-10-2013 έγγραφό της, που θέτει ως βασική προϋπόθεση, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας,  την έγκριση παραχώρησης χρήσης από τον ΟΛΕ ΑΕ.  Επιπροσθέτως αναφέρουμε και πιο πρόσφατο έγγραφο, το οποίο μας κοινοποιήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής με αριθ. Πρωτ. 3661/4-11-2014 και αφορά απόφαση του Συμβουλίου της για διακοπή λειτουργίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ στηριζόμενη στην ως άνω αναφερόμενη προϋπόθεση.

 

Συνεπώς για την λειτουργία ή όχι της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αρμόδια αρχή είναι η Περιφέρεια και ουδόλως ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ.

 

Εξάλλου αποτελεί Αρχή μας και οφείλουμε να σεβόμαστε δικαστικές αποφάσεις και σε κάθε περίπτωση να μην επεμβαίνουμε καταστρατηγώντας θέματα που έχουν κριθεί με δικαστική απόφαση 

 

Σαφώς θα σας είναι ήδη γνωστή, η υπ’ αριθ. 2727/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας / Τμήμα Ε΄, που απορρίπτει την από 13-11-2009 αίτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής και ήδη Περιφέρειας Αττικής, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 163014/10-07-2009 Κοινής απόφασης των Υπουργών, με την οποία είχαν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ., και την οποία θα πρέπει να λαμβάνετε πάντα υπόψη σας.

 

Αναφορικά τώρα με το υπ’ αριθ. 3661/4-11-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο μας διαβιβάστηκε απόφαση του Συμβουλίου της, για διακοπή  λειτουργίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ασκηθεί από την εταιρεία, όπως μας πληροφόρησε, όλα τα ένδικα μέσα. 

 

Τέλος φρονούμε πως η συνεργασία όλων των φορέων του ευρύτερου Δημοσίου, είναι πάντα ευπρόσδεκτη και ωφέλιμη, για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ ΑΕ

 

 

Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας

 

 

Διαθέσιμο αρχείο