ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

 

 

                                                                       Ελευσίνα 13-02-2015

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Σε συνέχεια του ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού που προκήρυξε ο ΟΛΕ ΑΕ την 17-11-2014 για την ανάδειξη Αναδόχου της παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων  και Καταλοίπων φορτίου των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνα και μετά την υποβολή προσφορών από τις δύο συμμετέχοντες εταιρείες, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προσφεύγοντας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης συνέταξε και υπέγραψε σχετικό πρακτικό, η κατακύρωση   του οποίου, υλοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού  .  

 

Λόγω όμως της από 13ης Νοεμβρίου αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά της Διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι του ΟΛΕ ΑΕ,  που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η μη συμμετέχουσα στον εν λόγω διαγωνισμό, και εξ’ αυτού, μη έχουσα έννομο συμφέρον, εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ», δεν προβήκαμε σε ανάδειξη Αναδόχων, θεωρώντας την αναμονή, μέχρι την έκδοση απόφασης από το ΣτΕ, ως την πλέον ορθότερη λύση.

 

Με το από 27-01-2015 διατακτικό , η Επιτροπή Αναστολών του  Συμβουλίου της Επικρατείας έκδωσε την υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφασή της, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΣ την αίτηση της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ.

 

Δεδομένου τούτου, ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του, θα εγκρίνει τους Αναδόχους στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς του.  

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΕ ΑΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας

 

 

 

 

Διαθέσιμο αρχείο