Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της Φορολογικής και Εξειδικευμένης Λογιστικής Υποστήριξης του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας, έτους 2015 (1/1/15 – 31/12/15)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

                                                                              

                  Ελευσίνα  5-02-2015

Αρ.Πρωτ : 02.441/346

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

« Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της Φορολογικής και Εξειδικευμένης Λογιστικής Υποστήριξης  του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας, έτους 2015 (1/1/15 – 31/12/15)»

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ο.Ε

 

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας( Ο.Λ.Ε.  Α.Ε.) Φ.Ε.Κ.14361/21-12-2007.
 2. Την υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( Φ.Ε.Κ.1291Β/11-8-2010).
 3. Την υπ’ αριθμό 2α,β /247/11-12-2014 απόφαση του Ο.Λ.Ε Α.Ε περί αναγκαιότητας της εν λόγω δαπάνης.
 4. Την υπάρχουσα πίστωση στον Κ.Α 61,00 ποσού 61.500,00€ στον Προϋπολογισμό έτους 2015.

 

Ανακοινώνει

ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής Φορολογικής και Εξειδικευμένης Λογιστικής Υποστήριξης  του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ,έτους 2015 (1/1/15 – 31/12/15)

 

Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την Φορολογική και Εξειδικευμένη Λογιστική υποστήριξη του Ο.Λ.Ε Α.Ε και πρέπει να ανατεθούν  είναι:

 

 1. Συνεργασία με τις υπηρεσίες του Οργανισμού για τη σύνταξη και  παρακολούθηση του ετήσιου Προϋπολογισμού.
 2. Συνεργασία με τις υπηρεσίες του Οργανισμού για τη σύνταξη και παρακολούθηση του ετήσιου Απολογισμού .
 3. Εποπτεία , για την ορθή λειτουργία του Διπλογραφικού συστήματος.
 4. Έλεγχος της μηχανογραφικής τήρησης της Γενικής Λογιστικής .
 5. Σύνταξη και κατάθεση μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α
 6. Σύνταξη και κατάθεση εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α
 7. Σύνταξη και κατάθεση δηλώσεων εισοδήματος.
 8. Σύνταξη και κατάθεση συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών .
 9. Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης  2015 του ΟΛΕ ΑΕ και συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές που θα επιλέξει το Δ.Σ για τον έλεγχο του Ισολογισμού.
 10. Επίσκεψη λογιστή στις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Ε  Α.Ε ,τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα.
 11. Άμεση υποστήριξη εξ αποστάσεως και επικοινωνία σε καθημερινή βάση όποτε υπάρξει ανάγκη.
 12. Σύνταξη και υποβολή προσωπικών και οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων .

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 (πενήντα χιλιάδων ευρώ ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α .

 

 • Απαιτούμενα προσόντα :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ο.Ε,Ε.Ε,Ε.Π.Ε,Α.Ε, κ.α) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 

 • Διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή  Ά τάξης.
 •  Δεν έχουν οφειλές προς Δημόσιους Οργανισμούς και Ασφαλιστικά Ταμεία , γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας (Ι.Κ.Α και Ο.Α.Ε.Ε) και φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ .
 • Διαθέτουν προϋπηρεσία ανάλογη των ως άνω περιγραφόμενων εργασιών επαρκώς αποδεδειγμένη με προσκόμιση υλοποιημένης σύμβασης ή βεβαίωση εργοδότη.
 • Διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό , πλήρως καταρτισμένο.

ΔΕΚΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ τους οποίους :

 • Υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα μεταξύ αυτών και του ΟΛΕ Α.Ε .
 • Υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή αυτών προς τον Ο.Λ.Ε  Α.Ε
 • Είχαν συνάψει σύμβαση με τον ΟΛΕ Α.Ε η οποία δεν ολοκληρώθηκε.

 

       Διαδικασία λήψης σχετικών εγγράφων:

 

Η διάθεση όλων των σχετικών (Μελέτη, τεχνική περιγραφή, συγγραφή υποχρεώσεων) για την Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της Φορολογικής και Εξειδικευμένης Λογιστικής Υποστήριξης του ΟΛΕ ΑΕ  γίνεται από την έδρα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. Κανελλοπούλου 6 Ελευσίνα, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας του Οργανισμού μέχρι την 12-02-2015 και ώρα 14:00,  

 

 • Διαδικασία υποβολής προσφορών :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την πρόταση δήλωσης ενδιαφέροντος – προσφορά τους (Επισυνάπτεται) συνοδευόμενη με πλήρη φάκελο με τα ως άνω δικαιολογητικά (αντίγραφα επικυρωμένα ) καθώς και βιογραφικό σημείωμα με ειδική αναφορά στις ως άνω εργασίες.

 

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο οι υποψήφιοι θα καλεστούν για συνέντευξη έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το άρτιο των παρεχόμενων υπηρεσιών .

Η υποβολή των προτάσεων δήλωσης ενδιαφέροντος – προσφορών θα γίνει αυστηρά έως τις 16-02-2015 στα γραφεία του Ο.Λ.Ε Α.Ε και στις ώρες λειτουργίας του, αυτοπροσώπως  από τους υποψηφίους ή με νόμιμη εξουσιοδότηση .

 

Πληροφορίες δίνονται από την Γραμματεία του Ο.Λ.Ε Α.Ε , τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ έως 14:00 π.μ . Τηλ: 210-5543755

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΕ ΑΕ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας

 

Διαθέσιμο αρχείο