ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

 

                                                               Aρ. Πρωτ. : 02.4999/3721/29-12-2014

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ ΑΕ, προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήρια κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 35130/739/9-08-2010 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 1291Β/11-08-2010, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού εβδομήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ  (73.800 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 9-01-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11:00 π.μ, ώρα λήξης 12:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του ΟΛΕ ΑΕ στην οδό Κανελλοπούλου αρ. 6 στην Ελευσίνα.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του ΟΛΕ ΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (τηλέφωνο 210-5543755).

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

 

 

            Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας

 

 

Διαθέσιμο αρχείο