ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Α. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

 

 

 

 

(ποσά σε ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημ

31.12.2012

31.12.2011

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια

7.1

1.032.974,31

1.261.744,80

 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

7.2

54.143,97

56.629,77

 

 

Λοιπές απαιτήσεις

7.3

14.793,00

8.284,00

 

 

 

 

1.101.911,28

1.326.658,57

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

7.4

1.278.991,96

421.697,72

 

 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

7.5

562.567,38

511.285,31

 

 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.6

644.276,70

558.439,07

 

 

 

 

2.485.836,04

1.491.422,10

 

 

Σύνολο ενεργητικού

 

3.587.747,32

2.818.080,67

 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο

7.7

895.400,00

895.400,00

 

 

Λοιπά αποθεματικά

7.8

76.336,02

69.597,85

 

 

Αποτελέσματα εις νέον

7.8

1.462.830,29

1.109.063,29

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)

 

2.434.566,31

2.074.061,14

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους

7.9

116.063,00

106.438,00

 

 

Λοιπές προβλέψεις

7.13

110.000,00

0,00

 

 

Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων

7.10

39.340,00

45.248,00

 

 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

7.11

63.020,34

94.019,05

 

 

 

 

328.423,34

245.705,05

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

7.12

453.292,99

430.591,97

 

 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος

7.13

371.464,68

67.722,51

 

 

 

 

824.757,67

498.314,48

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

 

1.153.181,01

744.019,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (α)+(β)

 

3.587.747,32

2.818.080,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

 

(ποσά σε ευρώ)

 

 

Σημ

01.01.12-31.12.12

01.01.11-31.12.11

 

Πωλήσεις

7.14

2.450.590,81

3.124.354,37

 

Κόστος πωληθέντων

7.16

1.611.213,56

1.992.050,44

 

Μικτό κέρδος

 

839.377,25

1.132.303,93

 

Άλλα έσοδα

7.15

954.431,74

205.205,20

 

Έξοδα διοικήσεως

7.16

485.298,51

686.631,08

 

Έξοδα διαθέσεως

7.16

8.138,40

43.393,40

 

Αλλα έξοδα

7.17

526.832,71

424.443,77

 

Αποτελέσματα (ζημιές) ή κέρδη προ φόρων

 

 

 

 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

 

773.539,37

183.040,88

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα

7.18

3.224,28

3.708,53

 

Χρηματοοικονομικά έξοδα

7.19

4.605,94

265,00

 

(Ζημιές) ή Κέρδη προ φόρων

 

772.157,71

186.484,41

 

Φόρος εισοδήματος

7.20

366.843,70

124.887,06

 

(Ζημιές) ή Κέρδη μετά από φόρους (Α)

 

405.314,01

61.597,35

 

 

 

 

 

 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)

 

0,00

0,00

 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (Α+Β)

 

405.314,01

61.597,35

 

Βασικές (ζημιές) ή κέρδη ανά μετοχή

 

 

 

 

 

405.314,01

61.597,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

 

(ποσά σε ευρώ)

 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο

Τακτικό αποθεματικό

Αποτελέσματα εις νέον

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 01.01.11

895.400,00

66.270,55

1.081.312,74

2.042.983,29

 

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01.11 - 31.12.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα χρήσης

0,00

0,00

61.597,35

61.597,35

 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά έσοδα περιόδου

0,00

0,00

61.597,35

61.597,35

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφορά κερδών στα αποθεματικά

0,00

3.327,30

(3.327,30)

0,00

 

Μερίσματα πληρωτέα

0,00

0,00

(30.519,50)

(30.519,50)

 

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.11

895.400,00

69.597,85

1.109.063,29

2.074.061,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 01.01.12

895.400,00

69.597,85

1.109.063,29

2.074.061,14

 

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01.12 - 31.12.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα χρήσης

0,00

0,00

405.314,01

405.314,01

 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά έσοδα περιόδου

0,00

0,00

405.314,01

405.314,01

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφορά κερδών στα αποθεματικά

0,00

6.738,17

(6.738,17)

0,00

 

Μερίσματα πληρωτέα

0,00

0,00

(44.808,84)

(44.808,84)

 

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.12

895.400,00

76.336,02

1.462.830,29

2.434.566,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Κατάσταση ταμειακών ροών

 

(ποσά σε ευρώ)

 

Λειτουργικές δραστηριότητες

01.01.12- 31.12.12

 

01.01.11- 31.12.11

Ζημίες - Κέρδη προ φόρων

772.157,71

186.484,41

 

Πλέον / μειον προσαρμογές για:

131.849,49

130.802,23

275.367,48

0,00

266.438,60

(3.708,53)

4.605,94

0,00

 

 

 

1.450.419,22

313.578,11

 

 

Αποσβέσεις

 

Προβλέψεις Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας:

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

 

 

(1.075.085,31)

 

 

(228.016,17)

22.701,02

 

 

 

(2.511,55)

348,42

 

 

0,00

138.909,08

 

 

130.705,94

 

 

 

 

 

258.777,43

 

 

 

-47.655,55

Πλέον / μειον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών

 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση /( αύξηση ) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον:

 

Τόκοι πληρωθέντες Καταβεβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες    (α)

 

(176.164,08)

 

 

(174.232,09)

0,00

 

 

32.300,00

3.224,28

 

 

3.708,53

 

 

 

 

(172.939,80)

 

 

(138.223,56)

 

 

Επενδυτικές δραστηριότητες

 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Επιχορηγήσεις παγίων Τόκοι εισπραχθέντες

 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές

 δραστηριότητες (β)

0,00

 

 

(30.519,50)

 

 

 

 

0,00

 

 

(30.519,50)

 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

Μερίσματα πληρωθέντα

 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

 

85.837,63

 

 

 

(216.398,61)

 

 

 

 

 

 

 

 

558.439,07

 

 

774.837,68

 

 

 

 

644.276,70

 

 

558.439,07

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα από ισοδύναμα

 

περιόδου (α) + (β) + (γ)

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

 

                                 Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

                                               ΠΕΠΠΑΣ  ΕΥΑΓ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                         

                                        ΑΔΤ  ΑΕ 158009                                                               

 

 

Το μέλος του Δ.Σ

ΜΠΕΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΕ 013106

 

 

Ο Λογιστής

ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΔΤ ΑΖ 044561

 

 

 

Διαθέσιμο αρχείο