Χάρτης υποχρεώσεων Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

Με την υπ'αριθμ. 6/208/18-9-2012 Απόφαση ΔΣ/Ο.Λ.Ε. Α.Ε. περί αποδοχής επικαιροποίησης του Χάρτη Υποχρεώσεων του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. προς τους Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ), αποφασίζεται η επικαιροποίηση του και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Ε Α.Ε προς ενημέρωση.

Διαθέσιμο αρχείο