Πιστοποιητικό οικολογικής διαχείρισης στον ΟΛΕ Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ Α.Ε.), έλαβε για πρώτη φορά το διεθνές πιστοποιητικό EMAS (Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης & Οικολογικού Ελέγχου), από την TÜV Hellas, για την φορτοεκφόρτωση φορτηγών πλοίων. Σύμφωνα με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι της Ελευσίνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE (LIFE05 ENV/GR/000242), διαπιστώθηκε ότι η περιβαλλοντική πολιτική , το περιβαλλοντικό πρόγραμμα και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού, πληρούν τις απαιτήσεις των κοινοτικών κανονισμών 761/2001 και 196/2006, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με αυστηρή προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος. Το EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) είναι ένα δημόσιο, ευρωπαϊκής έκτασης, σήμα ποιότητας και σύστημα σύγχρονης διαχείρισης περιβάλλοντος, διαφάνειας και συμμετοχής, που αποσκοπεί στην διαρκή οικολογική πρόοδο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις σε αξιολόγηση και βελτίωση της οικολογικής απόδοσης των εγκαταστάσεών τους καθώς και σε συναφή ενημέρωση του κοινού. Επίσης, ο ΟΛΕ Α.Ε., έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2000, από την TÜV CERT για την εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στη φόρτωση - εκφόρτωση στερεών χύδην φορτίων. Η πιστοποίηση αυτή, είναι ευθυγραμμισμένη, με τις σύγχρονες απαιτήσεις για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους χρήστες.

Διαθέσιμο αρχείο