ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ

Το Παράρτημα εμπεριέχει την Κωδικοποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενίσκων εντός Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας.

Διαθέσιμο αρχείο