Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις- Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020

31/1/2006 - Διάδοση - Μεταφορά εμπειριών και γνώσεων
[Υποέργο: Διάδοση - Μεταφορά εμπειριών και γνώσεων]
1. Διάδοση των αποτελεσμάτων του εργου στο κοινό.
2. Μεταφορά εμπειρίας που θα αποκτηθεί απο το έργο σε άλλες πόλεις και αρχές της ΕΕ που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. 

 

1/12/2005 - Διαμόρφωση Κοινού Οράματος μέσα απο συνεργατικές διαδικασίες - Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων
[Υποέργο: Διαμόρφωση Κοινού Οράματος μέσα απο συνεργατικές διαδικασίες - Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων]
1.Διαμόρφωση κοινού οράματος μέσα απο συνεργατικές διαδικασίες.
2.Απόκτηση ικανοτήτων απο την τοπική κοινωνία και βελτίωση των θεσμικών δυνατοτήτων.
3. Επίτευξη συμφωνιών για συνεργατική δράση για την αστική και περιβαλλοντική αναγέννηση του κόλπου της Ελευσίνας.

 

1/11/2005 - Διαχείριση του Προγράμματος και υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ.  
[Υποέργο: Διαχείριση του Προγράμματος και υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ.]
1.Εκτέλεση του προγράμματος σύμφωνα με το χρονικό πλάνο και προϋπολογισμό.
2. Eξασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων.
3. Eπικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα της οικονομικής, διοικητικής και τεχνικής προόδου του προγράμματος.

 

1/10/2005 - Έργα Αστικής Αναγέννησης 
[Υποέργο: Έργα Αστικής Αναγέννησης]
1. Επίδειξη της αξίας της συνεργατικής αστικής ανάπλασης σε πρακτικό επίπεδο.
2. ’νοιγμα της πόλης με το θαλάσσιο μέτωπο - δημιουργία πεζόδρομου.
3. Δραστηριότητες περιβαλλοντικής

 

30/6/2006 -Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση της Nεολαίας
[Υποέργο: Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση της Nεολαίας]
1. Εκπαίδευση της νεολαίας (6-18 ετών) της περιοχής του κόλπου της Ελευσίνας στη φύση και στις αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία τους.
2. Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 

31/5/2007 - Περιβαλλοντική Διαχείριση του Λιμένα Ελευσίνας
[Υποέργο: Περιβαλλοντική Διαχείρηση του Λιμένα Ελευσίνας]
1. Βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρησης του λιμένα της Ελευσίνας.
2. Εφαρμογή των οδηγιών πιστοποίησης του λιμένα Ελευσίνας  κατα EMAS & ECOPORT, διμιουργώντας πρότυπες διαδικασίες για την εφαρμογή τους και σε άλλα Ελληνικά λιμάνια.

 

1/10/2006 - Σύστημα Παρακολούθησης Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων 
[Υποέργο: Σύστημα Παρακολούθησης Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων]
1. Ελαχιστοποίηση των κινδύνων ρύπανσης του κόλπου της Ελευσίνας και βελτίωση των θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών επικίνδυνων φορτίων.
2. Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης κίνησης πλοίων και αυτοκινήτων με την χρήση τεχνολογιών αιχμής (AIS)